Algemene Voorwaarden

 1. Alle aanbiedingen gedaan door REACT.PRO bv, geschieden zonder verbintenis en dienen slechts als inlichting. Behoudens andersluidende vermelding is de geldigheid van onze offertes, zowel wat betreft de prijs als de data beperkt tot 8 dagen vanaf de datum van verzending. De prijzen en data worden pas definitief bij het rechtsgeldig sluiten van de overeenkomst.
 2. De bestellingen, reserveringen van toegangstickets of inschrijvingsformulieren worden slechts definitief bindend na uitdrukkelijke bevestiging door REACT.PRO bv. Bestellingen, reserveringen van toegangstickets of inschrijvingsformulieren kunnen niet gewijzigd of vernietigd worden zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van REACT.PRO bv. Zowel een inschrijvingsformulier als een formulier “reservering toegangsticket” geldt als verbintenis / overeenkomst / contract.
 3. Alle aangeduide gegevens in onze catalogussen, folders, brochures, websites en tarieven, zijn steeds voor wijziging vatbaar. Dit geldt eveneens voor het aantal deelnemers. (URL www.rea.be)
 4. De opleidingen en adviezen van REACT.PRO bv zijn gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming van de cliënt en zijn gericht op de kernprocessen van de onderneming van de cliënt.
 5. De levering van de diensten en eventuele goederen geschiedt op de afgesproken plaats. Behoudens andere schikkingen zullen de diensten en goederen worden beschouwd als zijnde goedgekeurd en aanvaard bij levering. Bezwaren of betwistingen aangaande de factuur, de diensten of de goederen, worden niet meer aanvaard vanaf de 9e dag volgend op de datum van de levering.
 6. Indien de levering, door bijvoorbeeld overmacht, niet tijdig kan geschieden, is REACT.PRO bv tot geen enkele schadevergoeding nopens de cliënt gebonden.
 7. De facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Geen enkele klacht of geschil laat de staking van betaling toe. Ingeval van laattijdige betaling wordt er automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aangerekend van 1,2% per maand, te tellen vanaf de vervaldag en is er eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%, met een minimumbedrag van 150 EURO. REACT.PRO bv rekent echter geen kosten aan voor een eerste herinneringsbrief of herinnerings-mail.

  Na inschrijving zijn de kosten verschuldigd en stuurt REACT.PRO bv  de cliënt een factuur. Indien schriftelijk betalingsvoorwaarden zijn afgesproken, dan krijgen deze prioriteit op de algemene voorwaarden.

 8. Een “open” seminar / sessie / cursus / training / program(ma) gaat alleen door op voorwaarde dat het minimum aantal deelnemers zijn ingeschreven. Wordt een “open” seminar / sessie / cursus / training / program(ma) geschrapt wegens een tekort aan deelnemers, dan kan de cliënt eenzelfde “open” seminar / sessie / cursus / training / program(ma)  op een andere datum en/of plaats volgen, of wordt het inschrijvingsgeld integraal door REACT.PRO bv terugbetaald.

 9. Indien een besteld(e) seminar / sessie / cursus / training / program(ma) of advies(-traject) door de cliënt wordt geannuleerd, blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd ten titel van annulatiekosten. Bij annulatie binnen de 30 dagen voor de aanvang van een seminar / sessie / cursus / training / program(ma) of advies(-traject) of indien de ingeschreven persoon niet aanwezig is (op een of meer lesmomenten), blijft het volledig bedrag verschuldigd. In het specifieke geval dat de cliënt heeft gebruik gemaakt van de subsidiemaatregel “KMO-portefeuille” en de status van het dossier is afgewerkt, én de volledige factuur aan REACT.PRO door de cliënt is betaald, bedraagt de schadevergoeding voor annulatie 21% van het totaalbedrag van de desbetreffende factuur. 

 10. De vermelde prijs vergoedt voor de helft ervan de door REACT.PRO bv geleverde “prestaties” m.b.t. het verstrekken van de seminars en het ter beschikking stellen van het bijhorende cursusmateriaal en voor de andere helft de concessie van auteursrechten m.b.t. de seminars en het bijhorende cursusmateriaal.

 11. Niettegenstaande gelijk welke andere bepaling, behoudt REACT.PRO bv zich alle intellectuele rechten voor op de door REACT.PRO bv samengestelde syllabi, cursussen, studies en hun bijlagen. Het is cursisten of cliënten verboden opnamen (film en/of geluid) te maken van de lesgever(s) of trainer(s). Bij overtreding van dit verbod aanvaardt de cliënt dat hij/zij hiervoor een schadevergoeding (voor overtreding van de wetten op auteursrechten) zal betalen, waarvan de grootteorde zal bepaald worden in minnelijke schikking met een minimumbedrag van 1500 euro of indien de minnelijke schikking meer dan 30 dagen na de start van de poging uitblijft, door de bevoegde rechtbank.

 12. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn bestelling, reservering van toegangsticket of inschrijvingsformulier akkoord met het feit dat op de seminars beelden (foto’s, camerabeelden) kunnen worden gemaakt – al dan niet met geluid-, dewelke door REACT.PRO bv kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en kunnen verspreid worden via de websites van REACT.PRO bv  of via andere media. In geval geïndividualiseerde beelden van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht deze beelden te raadplegen en zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden. Het geven van interviews door de inschrijver omtrent zijn ervaringen met het seminar zal steeds worden beschouwd als impliciete instemming met de aanwending van de beelden voor voornoemde commerciële doeleinden. 

 13. Opleidingen en adviezen verstrekt door REACT.PRO bv zijn vrij toegankelijk voor iedereen die zich reglementair inschrijft en zijn niet wettelijk verplicht. Na een opleiding ontvangt de cursist van REACT.PRO bv een attest, louter ten titel van inlichting. REACT.PRO bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet in aanmerking komen van dit attest in het kader van eventuele verplichtingen van de cursist in kwestie. Bovendien kan REACT.PRO bv niet aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop of de reden waarvoor de cursist het bewuste attest aanwendt.

 14. REACT.PRO bv is een geregistreerd dienstverlener in het kader van KMO-portefeuille voor de pijler “opleiding”. Hiervoor onderging REACT.PRO bv een specifieke audit, waarbij de dienstverlener werd gescreend en niet de opleidingen. De cliënt verklaart hiervan op de hoogte te zijn gesteld door REACT.PRO bv. De cliënt verklaart van REACT.PRO bv een gedetailleerde beschrijving te hebben ontvangen van iedere opleiding waarvoor hij/zij inschrijft, of deze informatie te hebben aangetroffen op de website www.rea.be.

 15. De cliënt die gebruik maakt van de subsidiemaatregel “KMO-portefeuille”, verklaart uitdrukkelijk te handelen in overeenstemming met alle regels en besluiten van de Vlaamse Regering hierover, en ontheft REACT.PRO bv van alle aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik dat de cliënt maakt van “KMO-portefeuille”. De cliënt verklaart uitdrukkelijk enkel steun aan te vragen voor werkenden in zijn/haar onderneming die voldoen aan de bepalingen uit artikel 1, 9° en 14°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008.

 16. De ondertekenaar van een contract, overeenkomst, verbintenis met REACT.PRO bv, of een inschrijvingsformulier, formulier “reservering toegangsticket” of bestelling bij REACT.PRO bv verklaart uitdrukkelijk gemachtigd te zijn om zijn / haar kantoor / bedrijf / vennootschap of de partij die hij/zij vertegenwoordigt, juridisch te kunnen binden als cliënt en partij, en neemt hiervoor zijn / haar verantwoordelijkheid. De cliënt / ondertekenaar verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden en kan zich in geen geval beroepen op onwetendheid.

 17. Voor alle geschillen en betwistingen aangaande overeenkomsten met REACT.PRO bv of in verband met de interpretatie van de algemene voorwaarden, wordt de bevoegde rechtsmacht naar keuze van REACT.PRO bv bepaald door de zetel van REACT.PRO bv of door de bevoegde rechtsmacht van de zetel van de schuldeiser of door de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

 18. REACT.PRO bv en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 25 mei 2018 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is. De klant erkent in kennis te zijn van het gegeven dat het privacybeleid van REACT.PRO bv te raadplegen is op de website van REACT.PRO bv www.rea.be .